Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Pyramidální energie

Když jsem se dostal v jedné ze svých regresí do období 5 000 let př. n. l. do Egypta, kde jsem působil jako chrámový velekněz, spatřil jsem tam velkou Cheopsovu pyramidu, tehdy ještě s obložením z blankytně namodralého alabastru. A protože racionálně vím, že období Cheopse bylo v letech 2 613 až 2 494 - což je období 4. dynastie Staré říše, přiznám se, že mne to docela šokovalo.
Ale zajímavým zjištěním a potvrzením tohoto zážitku asi po 14 dnech od této události pro mne bylo, když jsem otevřel knihu paní Heike Owusu - Egyptské symboly, kde jsem se dočetl, že tato pyramida nebyla zbudována faraonem tohoto jména. Mušle získané z nitra této pyramidy totiž svědčí o tom, že pyramida musela být pod vodou, takže se její datum stavby odhaduje kolem roku 10 000 let př. n. l.
Tak kdo ji vlastně postavil a proč, když dějiny Egypta začínají cca 4 000 let př. n. l. takzvanou Předdynastickou dobou?
Za jakým účelem?
Tím chci na úvod přiznat, že čím déle se problematikou pyramid zabývám, tím více zjišťuji, jak málo toho o pyramidách, o jejich účelu, stavitelích a technologiích, které při stavbě používali, víme.

Problematiku pyramid a pyramidálních energií zkoumám už dlouhou dobu a z různých hledisek. Jako vděčné a věčné téma záhadologů. Jako fenomén, který má dopad a praktické využití v rámci zdravého bydlení a biogeologie. Jako fenomén, který mohu využívat ve své léčitelské praxi.

Pojďme se podívat na pyramidy prostě jako na úžasný energetický fenomén. Shrňme si několik základních faktů o nich a především, pojďme si ukázat, jak je možné jejich působení využít v našem praktickém životě.

Pyramida

Z pohledu psychotroniky je to velmi energeticky silný trojdimenzionální tvarový zářič. Podmínkou funkce tohoto zářiče jsou 4 plné stěny, protože se jedná o rezonanční dutinu.

Toto tvrzení symbolicky podtrhuje vlastní význam slova PYRAMIDA - odvozený z řečtiny, kde PYRO znamená oheň a AMID znamená nalézat se uprostřed. Takže tu máme co dělat s "ohněm", nacházejícím se uprostřed prostoru.

Pyramida a zlatý řez

Při jednoduché konstrukci tvaru pyramidy, pokud nemáte k dispozici přesné rozměry v poměru k originálním stavbám, lze využít tzv. POSVÁTNÝ EGYPTSKÝ (pravoúhlý) TROJÚHELNÍK podle zásady zlatého řezu - poměr stran tohoto pravoúhlého trojúhelníku je 3:4:5, kde ostrý úhel při základně má hodnotu 53 stupně a 8 minut. Při složení dvou těchto pravoúhlých trojúhelníků, získáte stěnu Cheopsovy pyramidy. Jednotlivá poměrová čísla zde vyjadřují:

  • 3 - Boha Hóra
  • 4 - Boha Osírise
  • 5 - Bohyni Ísis

Pyramida a její tvarové typy

Jsou známé dva druhy tvarových typů pyramid:

PYRAMIDA EGYPTSKÉHO TYPU - má tvar písmene "A"

Úkolem typu pyramidy "A" bylo přijímat kosmickou energii pro naši planetu z centra Sluneční soustavy od Dárce energie.

PYRAMIDA ATLANTSKÉHO TYPU - má tvar písmene "M"

Úkolem typu "M" pyramidy byla transformace a očista planetárních energií, jednalo se o transformátor energie. Pyramidu typu "M" údajně používala civilizace Atlantů. Má stejné poměry délek a výšek jako pyramida typu "A", ale propadlý vrchol. V propadlém vrcholu dovnitř ve 2/3 výšky pyramidy se rituálně spalovaly obětní dary Bohům. Tento oheň byl pokládán za Svatý a zapaloval se vždy v okamžiku západu Slunce. Účelem rituálů bylo získání kvalitní volné energie, která mohla při usměrnění léčit, anebo plnit úkoly, ke kterým byla mentálně knězem naprogramována.
Vždy se jednalo o rituál související s pohybem, změnami, osvobození se od starého a nefunkčního a toto vše mělo projít očistným ohněm. Symbolika písmene "M" má význam ve všech kulturách, jako symbol očisty, transformace, revoluce, zničení a smrti.

Existuje teorie, že kdysi byl mezi oběma typy pyramid na Zemi vyvážený počet - rovnováha a harmonie, což by souviselo se zákonem duality. Oba typy pyramid byly vlastně kladnými a zápornými elektrodami na povrchu planety a to, co mezi nimi jiskřilo se nazývalo "projevený život", nebo tzv. "projevené bytí".
Jedinou informaci, kterou se mi podařilo získat o nálezu pyramidy typu "M" ve světě, bylo vyprávění jednoho mého kamaráda, který na něco takového narazil ve Vietnamu?. tak nevím?. Jinak tyto stavby nejsou oficiálně nikde popsány.

Symbolika "A" a "M" pyramid a jejich energie také mohou označovat Jang (A) a Jin (M) energie, HROT (A) a KALICH (M), tedy mužský (A) a ženský (M) princip.

Pyramida - základní principy oživení tohoto zářiče

Každá pyramida musí být postavena vodorovně se zemským povrchem tak, že spodní hrany stěn její základny jsou kolmo ke světovým stranám Sever, Jih, Západ, Východ.
(Pozn. autora - myslím si, že v dobách, kdy se pyramidy stavěly, odpovídal zeměpisný severní pól Země magnetickému, což dneska neplatí, takže je třeba dnes při orientaci pyramidy vycházet z magnetického severního pólu Země)

Pokud tímto způsobem postavíme pyramidu, je tato pyramida vystavena působení těchto přírodních stejnosměrných proudů a energií:

  • SJ proudění - magnetické, s polarizací na severu +, na jihu
  • ZV proudění - elektrické, s polarizací na západě +, na východě
  • Kolmo z vrchu je pyramida bombardována Kosmickým kladným zářením
  • Kolmo ze Země působí na pyramidu Zemské záporné záření

V souladu s geometrií, je geniální konstrukce pyramidy neustále oživována těmito proudy záření a energií, které nárazem svých vektorů pyramidu uvádějí v život.

Proto místa, kde byly pyramidy postaveny a jejich tvar spolu z pohledu fyzikálního souvisí. Na to už přišel Ing. Drbal, který popisuje tvar pyramidy jako "antideklinační" - protože její elevační úhel jižní stěny svírá v daném místě, kde byla postavena, s úhlem magnetické inklinace 90°, což v naší zeměpisné šířce odpovídá 33°.
Z toho vyplívá, že čím výše a blíže k magnetickému pólu Země bychom pyramidu stavěli, tím je odklon magnetické střelky kompasu při magnetické inklinaci svislejší ( na mg pólu země by se sklopila kolmo dolů) a tím by i naše známá Cheopsova pyramida byla plošší a nižší... až naprosto plochá. Je experimentálně prověřeno, že tyto antideklinační pyramidy mají největší energetické účinky, což se v našich podmínkách dá prakticky využít při projektování střech např. u rodinných domků.

PYRAMIDA a energie

Po popsaném ustavení a oživení tohoto energetického zářiče se každá pyramida, včetně maket, zahřívá a dochází zde ke kumulaci a transformaci kosmické energie. Geniální geometrický tvar pyramidy láme a odráží vektory kosmické energie do středu pyramidy, kde je toto záření - energie ve výšce 1/3 výšky pyramidy nejsilnější - toto místo je známo, jako královská komora a sloužilo (nebo se využívalo) k uložení mumie faraona.
Podle patentu Ing. Drbala z roku 1959 lze v tomto místě pod maketou pyramidy ze tvrdého kartonu z papíru brousit žiletky. V tomto ohnisku kumulace kosmické energie dochází k tzv. dehydrataci. V případě broušení žiletky jde o dehydrataci v krystalické mřížce kovu. V případě člověka dochází k dehydrataci buňky, což je z pohledu vysušování mumie v pořádku. Ale u živého organismu tyto experimenty nedoporučuji, protože je třeba si uvědomit, že dehydratace buňky je nevratná záležitost.

Z vrcholů egyptských pyramid je známé tzv. praskání, kdy pyramidální energie opouštějící pyramidu směrem vzhůru vydává tento zvuk. Někdy bývá tato energie popisována jako kouř, stoupající z vrcholu vzhůru k nebesům ve formě rozšiřující se spirály. Tato skutečnost lze ověřit na vrcholu pyramidy s obyčejnou skleněnou lahví, kde tato energie ve skle světélkuje formou světelného výboje. Takže se jedná o pyramidální energii stoupající vrcholem. O této pyramidální energii se předpokládá, že je elektromagnetické povahy. Tato energie je podle mého názoru nejoptimálnější k harmonizaci biopole člověka. V praxi naprosto postačí ustavit maketu pyramidy pod židli, na které odpočíváme, anebo do úložného prostoru postelí a můžeme se energeticky dobíjet.

Mimo to, jsem v rámci svých výzkumů biodetekcí zjistil a ověřil, že energii vyzařují i stěny pyramidy a to ve formě stojatých vln s různými frekvencemi, které jdou rovnoběžně se stěnou pyramidy a u změny frekvencí lze dokonce najít i ostré hranice. A proto v případě, že pojedete k pyramidám a nepustí Vás na vrchol, nezoufejte.
Když se postavíte do blízkosti severní a západní stěny pyramidy, můžete se energiemi těchto stěn harmonizovat, dobíjet svůj energopotenciál, anebo se léčit.
Ale pokud se postavíte k jižní, anebo východní stěně pyramidy, může dojít ke zhoršení stavu některých narušených orgánů v těle - k upozornění na to, kde by ve Vašem těle mohl být problém. Jižní a východní stěny pyramidy totiž pracují jako diagnostický přístroj.

A ještě jedno důležité upozornění!
Pyramida dodává kvantitu, NE kvalitu energie. Tato energie je bez kvality neutrální a říkáme jí univerzální. Tuto energii musíme při vstupu do pyramidy, anebo při práci s maketou mentálně impregnovat pozitivním způsobem, jinak tato energie může mnohokrát zesílit náš záporný stav těla i duše. Takže je nutné vyladit se na maximálně možné pozitivum a mentálně usměrňovat pyramidální energii k tomu, co od ní očekáváme.

Pyramida a antipyramidální efekt

Tento efekt souvisí s genialitou tohoto tvarového zářiče energeticky ovlivňovat a vyzařovat pyramidální energii i do prostoru pod pyramidou ( do země ). Tohoto efektu se využívá při zavěšování maket pyramid v místnosti, čepice ve tvaru pyramid, a podobně. Tento efekt dokáže odklonit i škodlivé účinky GPZ a jiných dráždivých přírodních fyzikálních polí.

Tohoto efektu se využívalo i v rámci staveb tzv. "pyramidálních domů", které jak se později ukázalo, byly sice na počátku své éry velkou atrakcí a pro mne následně velkým zklamáním. Ať už se to týkalo nešťastných konstrukčních materiálů, umístěním ložnice v královské komoře a co především, negativních dráždivých vlivů umělých fyzikálních polí, jejichž účinky na člověka se v takovéto rezonanční dutině násobí. Každý dům, aby se v něm dalo žít, potřebuje rozvody elektřiny, plynu a vody, jsou v něm elektrospotřebiče? atd. V tomto smyslu dnes nepovažuji pyramidální domy za zdravé bydlení, ale spíše naopak, za domy nebezpečné, ať už co se týče zdraví člověka, anebo vztahů mezi lidmi. Je třeba si uvědomit, že zde dochází z pohledu stavební geobiologie k interakci přírodních a umělých fyzikálních polí.

Pyramida a souboj Zemského a Kosmického záření

Když jsem se začal zabývat pyramidami, zajímalo mne, jak to vlastně s tou Kosmickou kladnou a Zemskou zápornou energií v souvislosti s pyramidou je. Až jsem se jednou, na celorepublikovém setkání k záhadám, setkal s velmi moudrým člověkem, psychotronikem panem doc. Milanem Valentovičem ze Slovenska, který výzkumu pyramid věnoval svůj život. Tento úžasný člověk a léčitel své poznatky a závěry z výzkumů i přímo na pyramidách v Gíze shrnul v knize Súboj žiarení, kde tuto problematiku vysvětluje takto:

  • Pokud je pyramida ustavena stěnami kolmo ke směrům S - J - Z - V - kosmické záření je lámáno stěnami do pyramidy s maximem v 1/3 výšky - tzv. královská komora a odtud stoupá přebytek této energie zpracované pyramidou vrcholem ven, jak už jsem popisoval výše. Zemské záření vstupující podlahou pyramidy pouze vodorovně prochází a láme se stěnami kolmo ven z pyramidy, takže ve středu pyramidy je zemské záření nulové.
  • Pokud bychom ale pyramidu pootočili z původního ustavení o 22,5 °, dojde k tomu,že Zemské i Kosmické záření procházejí pyramidou a jejími stěnami vodorovně bez deformace a nedochází zde k žádnému energetickému efektu.
  • Ale pokud bychom pyramidu pootočili z původního ustavení o 45 °, Kosmické záření projde pyramidou s mírnou deformací, ale bez efektu, a je ve středu pyramidy nulové. Zatím co zemské záření se kumuluje ve středu pyramidy a je v tomto případě v pyramidě maximální.

Při studiu těchto závěrů mne napadlo, jak by se daly tyto poznatky využít v léčitelské praxi v souvislosti s léčící pyramidou, která by se otáčela? Praxe u léčivých pyramid mi ukázala, že to, zda je pyramida správně postavená a natočená a jak funguje nejlépe poznáte na reakci malých dětí.

Mimo to, jsem také pochopil, jak je důležitá harmonie mezi Kosmickým a Zemským zářením v souvislosti s našimi domy. Je známo, že v Austrálii není zemské záření a také je tam nejvíce rozšířeno onemocnění rakoviny kůže.
Proto by domy neměly mít plechové střechy, anebo střechy s hlínou s drny, nic, co by bránilo prostupujícímu kosmickému záření. A totéž platí i o zemském záření.
Jakákoli převaha jednoho, či druhého záření má negativní vliv na zdraví člověka. Proto se jedná o souboj záření a do tohoto souboje bychom ve vlastním zájmu neměli zasahovat.

Pyramida a všeobecné závěry

V dnešní době jsou v módě tzv. pyramidová centra. V rámci těchto terapií by se podle mne měly dodržovat tyto zásady:

Pyramida by měla být z nevodivého materiálu - dielektrika. Já osobně nepřipouštím ani co se týče maket různé kovové materiály - hliníkové slitiny, měď apod. - pyramidy z těchto elektricky vodivých materiálů fungují jako anténní parabola pro elektromagnetická pole střídavého proudu, která posbírají z místnosti a můžete si je na sebe třeba ve spánku vysílat

Pyramida musí mít 4 plné stěny - jedná se o rezonanční dutinu - pyramidový striptýz se nepřipouští

Pyramida musí být správně ustavená - S - J - V - Z

Do pyramidy nepatří žádné reproduktory, ani jiné spotřebiče a rozvody, které provází umělá fyzikální pole, naopak, doporučuji k meditaci absolutní klid, jedině tak je možné zažít vrchol meditace a slyšet v pyramidě tzv. "Andělské fanfáry"

Pyramidu by měl obsluhovat odborník, který Vás nejprve poučí o pozitivním vyladění - popsáno výše - a stanoví Vám optimální délku pobytu v pyramidě, která je u každého člověka různá. Anebo Vám tento odborník vstup do pyramidy s ohledem na Váš zdravotní stav nepovolí, i to se může stát.

Byla by to krásná pohádka, kdyby to takto všechno ve skutečnosti fungovalo. A protože v jednoduchosti je krása, udělejte si radost s tzv. "českou pyramidou" (podle Ing. Vlastimila Žerta), která sice s klasickou pyramidou nemá nic společného, ale jako bioharmonizator v místnosti funguje podobně.
K tomu postačí vzít prázdnou krabici od mléka a postavit ji naplocho někde v místnosti, u postele a podobně podélnou osou ve směru S - A (jinak nefunguje). Jedná se zde o jakousi baterii, jímač volných energií s rezonanční dutinou, která stejně, jako pyramida po svém "zahřátí" začne vysílat do prostoru blahodárné energie do všech stran. K jejímu zesílení na ni můžete položit malý obrázek mandaly, tvarový zářič (v ose S - J) a podobně. Jediným zádrhelem zde, je denně se alespoň 1x krabičky dotknout, aby se vybila statická elektřina.

Pyramidami a pyramidálními energiemi se experimentálně a prakticky zabývám spoustu let. Takže pokud jste v tomto stručném povídání o pyramidách nenašli odpověď zrovna na Váš problém, který momentálně řešíte, případné dotazy k pyramidám Vám ochotně zodpovím v rámci svého webového poradenství, anebo ve formě osobní konzultace (např. na svých přednáškách zaměřených na toto téma).

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-09-10 22:01:43 (počet zobrazení 23671x)